czas trwania konkursu 19.06 – 08.09.19 Kup dowolne produkty Monte za minimum 15 zł Wygraj plecak Monte z wyprawką szkolną

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa tryb oraz zasady konkursu „MONTE ZOTT” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Agnieszkę Chochman, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E, 03-289 Warszawa, NIP: 7132576640, REGON: 142049861 (dalej „Organizator”), na zlecenie Zott Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Chłodnicza 6, 43-315 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044920, NIP: 8990204006, REGON: 93162005800000 (dalej „Zleceniodawca”).
 3. Konkurs rozpoczyna się 19 czerwca 2019 r. i trwa do 08 września 2019 r. Konkurs przeprowadzony zostanie w ramach sieci sklepów Carrefour oraz Rast na terenie Polski.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Do konkursu przystępować mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat.
 2. Nie mogą brać udziału w konkursie pracownicy Organizatora oraz pracownicy Zleceniodawcy,            a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora w ramach organizacji Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie komisji, o której mowa w § 5 ust. I oraz najbliżsi członkowie rodziny tychże osób, tacy jak wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, przysposobieni i przysposabiający.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu. 

§ 3 Nagrody

 1. Nagrodami do wygrania w konkursie są:

640 plecaków z wyprawką szkolną – każdy o wartości 240 zł, o zawartości: 

teczka z gumką format A4, 

plastelina 12 kolorów, 

farby plakatowe 12 kolorów

blok rysunkowy A4 – 1 sztuka

blok techniczny A4 – 1 sztuka

zeszyt w kratkę 16 kartek – 2 sztuki

blok techniczny kolorowy 10 kartek gramatura 160g – 1 sztuka

zeszyt w linie cienkie 16 kartek – 2 sztuki

papier kolorowy A5 10 kolorów – 1 sztuka

oraz 

piórnik podwójny z wyposażeniem: 10 kredek szkolnych, 10 flamastrów, 2 ołówki HB z gumką, temperówka, linijka, gumka do ścierania, notesik 6,5×10 cm

 1. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana nagroda (dalej „Zwycięzca”) zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego, który zostanie naliczony danemu Uczestnikowi w związku z otrzymaniem nagrody, o której mowa w ust. I i dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie przekazywana Zwycięzcy, lecz przeznaczona zostanie przez Organizatora bezpośrednio na pokrycie podatku dochodowego należnego z tytułu otrzymania nagrody za zwycięstwo w konkursie. 
 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez komisję, o której mowa w § 5.

§ 4 Tryb uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie trwania Konkursu dokonać jednorazowego zakupu w sieci sklepów Carrefour lub Rast dowolnych produktów Monte Zott za kwotę w wysokości co najmniej 15 zł oraz zachować paragon lub fakturę stanowiącą dowód zakupu tychże produktów.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy:
  1. Zarejestrować się na stronie www.wakacjezmonte.com. Rejestracja polega na wpisaniu wymaganych danych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz adres          e-mail oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Rejestracja w Konkursie jest bezpłatna. Uczestnik zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i kompletne;
  2. Wpisać numer paragonu Carrefour lub Rast, o którym mowa w ust. I;
  3. Wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykorzystaniu opakowań po Monte do stworzenia oryginalnego dzieła – rzeźby, zabawki lub instalacji (dalej: „Dzieło”) oraz przesłanie zdjęcia Dzieła przy pomocy strony internetowej opisanej w ust. II pkt 1 niniejszego Regulaminu. Zdjęcie powinno przedstawiać wyłącznie Dzieło. Na zdjęciu nie może zostać utrwalony wizerunek Uczestnika ani jakiejkolwiek innej osoby.

§ 5 Wyłanianie Zwycięzców i przyznanie nagród

 1. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja, składająca się z dwóch osób wskazanych przez Organizatora oraz jednej osoby wskazanej przez Zleceniodawcę (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji poza tym należy zapewnienie prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, dokonanie oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wykluczenie osób niespełniających wymagań udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu uczestników, jeżeli Komisja stwierdzi, że podali fałszywe informacje podczas rejestracji lub nie spełniają warunków uczestnictwa podanych w Regulaminie, jak również przesyłają zdjęcia Dzieł, co do których nie dysponują prawami autorskimi lub nie uzyskali zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku Dzieła. Prawo do wyłączenia z konkursu dotyczy także Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu zdjęcia Dzieł noszących znamiona naśladownictwa.
 2. Komisja dokona wyboru tych Dzieł, które jej zdaniem są najbardziej kreatywne, cechujące się największą oryginalnością i pomysłowością. 
 3. Wykonując swoje obowiązki, Komisja kierować się będzie obiektywizmem oraz niezależnością.
 4. Komisja, oceniając nadesłane zdjęcia, odrzuci zdjęcia zawierające wizerunek osoby, niezwiązane z tematyką konkursu bądź co do których uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich. 
 5. Nagrody, o których mowa w§ 3 ust. I niniejszego Regulaminu, będą przyznawane w pięciu turach, obejmujących po dwa tygodnie czasu trwania Konkursu. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w czasie trwania danej tury. Terminy tur:
 • 19-30 czerwca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 4 lipca 
 • 1-14 lipca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 18 lipca
 • 15-28 lipca – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 1 sierpnia
 • 29 lipca – 11 sierpnia – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 15 sierpnia
 • 12-26 sierpnia – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 29 sierpnia
 • 27 sierpnia – 8 września – rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników 12 września
 1. Raz na dwa tygodnie Komisja dokona wyboru stu dwudziestu ośmiu najciekawszych zdjęć nadesłanych w okresie poprzednich dwóch tygodni kalendarzowych trwania Konkursu, których autorzy otrzymają Nagrody, o których mowa w § 3 ust. I niniejszego Regulaminu.
 2. O zwycięstwie Uczestnik zostanie poinformowany e-mailem, wysyłanym na koniec tygodnia, w którym dokonano wyboru. W celu zaakceptowania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na ww. e-maila, w której wskaże adres, na który zostanie doręczona Nagroda oraz udzieli licencji na korzystanie przez Zleceniodawcę ze zdjęcia Dzieła. 
 3. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora kurierem lub listem w terminie 30 dni od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w ust. VII.

§ 6 Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W związku z przeprowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj zamieszkania, wiek oraz adres e-mail.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. I przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 4. Dane uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez nich zgody i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania.
 5. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także dostarczenia uporządkowanej kopii swoich danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez siebie administratorowi. 
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz dokonania rozliczeń, w przypadku wydania Nagrody Uczestnikowi. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Nadesłanie zdjęcia Dzieła przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jest on wyłącznym twórcą wykonanego Dzieła oraz przesłanego zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83) oraz przysługuje mu do nich pełnia praw autorskich majątkowych. 
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest również udzielenie Zleceniodawcy przez Zwycięzcę licencji na korzystanie ze zdjęcia Dzieła („Zdjęcie”). Zwycięzca może udzielić licencji w drodze odpowiedzi zwrotnej, o której mowa w § 5 ust. VII. Licencja zostanie udzielona na 5 lat (poczynając od zgłoszenia Pracy do Konkursu), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, a za jej udzielenie nie jest należne żadne dodatkowe wynagrodzenie. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zwielokrotniania w pamięci komputera oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Zdjęcie – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów;
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zdjęciu w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu;
 5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 6. W zakresie anonimowego rozpowszechniania Zdjęcia nagrodzonego Dzieła, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 7. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań Zdjęcia.
 8. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.
 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego Zdjęcia zostaną wykorzystane, a także że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zdjęć przez Zleceniodawcę.
 2. Uczestnik oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Zdjęcia, a także jest uprawniony do utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku Dzieła.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 
 2. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnikowi zostanie doręczona odpowiedź Organizatora w drodze listu poleconego nadanego na adres pocztowy podany w reklamacji lub na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy.
 2. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.